Retningslinjer og turneringsreglement Nordkraft Festspillcup

Nordkraft Festspillcup spilles etter Norges Fotballforbund og Hålogaland Fotballkrets sitt regelverk, samt etter Nordkraft Festspillcup sine særbestemmelser. Vi ber alle lagledere og trenere sette seg godt inn i regelverket.

For informasjon om klasseinndeling og kamptidspunkt, se arkfane Klasseinndeling og påmeldingsavgift.

Innholdet i dette regelverket er inndelt som følger:

  1. Kampreglement
  2. Konkurranse- og sanksjonsreglement
  3. Jury

1 Kampreglement

1.1  Spilletid:

3´er fotball: 1 x 12 minutter

5´er fotball: 1 x 25 minutter

7´er fotball: 1 x 35 minutter

9´er fotball: 2 x 20 minutter

11ér fotball: 2 x 25 minutter

5 minutters pause praktiseres i alle kamper med to omganger.

1.2  Kampforberedelse

Fremmøte:

Alle lag skal ha meldt sin ankomst i sekretariatet minimum 20 minutter før kampstart, første kamp.

Alle lag skal være på plass 10 min. før kampstart og klar til kamp til oppsatt tid. Hvis et lag ikke er på plass til kampstart, uten å ha gitt beskjed, settes stillingen til 3-0 og 3 poeng til oppmøtt lag i de kampene hvor resultat registreres.

Laget taper også retten til å delta i sluttspillet. Dersom særlige grunner taler for det kan det lag som ikke møter til kamp utelukkes og lagets resultater annulleres. Det er juryen som til enhver tid avgjør hva som er særlig grunn.

Et lag som trekker seg fra en allerede påbegynt kamp, behandles på samme måte som om laget ikke har møtt.

Uforutsette ting kan skje og vil bli behandlet og avgjort av juryen/sekretariatet. Det kan være avgjørende for en saks utfall at man har gitt beskjed til sekretariatet i forkant.

Matchball:

Det laget som er oppført først i kampoppsettet (hjemmelaget) stiller med 3 stk matchballer

  • 6-9 år: Ball-størrelse lettvekt nr. 4 (290-320 gram)
  • 10-14 år: Ball-størrelse nr. 4 (360-380 gram)
  • 15 år og eldre: Ball-størrelse nr. 5

Bruk av feil ball-størrelse er ikke protestgrunnlag

Spillernes utstyr:

Lagledelsen er ansvarlig for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart.

Samtlige spillere skal benytte leggbeskyttere. Manglende bruk av leggbeskyttere er ikke protestgrunnlag, men dommeren avgjør om spillerne får delta i kamp uten leggbeskyttere.

Spillerne kan ikke spille med smykker, anheng, øredobber eller lignende som kan forårsake skade på seg selv eller andre spillere.

Draktlikhet:

Ved draktlikhet er det alltid bortelaget som plikter å bytte drakter/benytte medbrakte vester (dommer avgjør).

Draktnummer skal være det samme som er oppført på lagslisten. Sjekk dette i god tid før kamp

Innbyttere:

Lagene kan benytte samtlige spillere som er ført opp på innlevert lagsliste. Det er ingen begrensinger i antall innbyttere som kan benyttes i den enkelte kamp, og en spiller som er byttet ut kan settes inn igjen.

1.3  Spillesystemer

Aldersklassene 6 til og med 12 år:

Lagene deles i puljer ut ifra hvor mange lag som er påmeldt i klassen. Lagene spiller minimum 4 kamper mot lag i samme pulje (om ikke annet avtales med lagene i puljen).

Resultatet registreres ikke og det føres ikke tabeller.

Det er et overordnet mål at fotball i disse årsklassene skal betraktes som lek for spillerne, og dommeren skal i størst mulig grad drive veiledning.

Årsklassene fra og med 13 år og eldre:

I klassene 13 år og eldre deles lagene i puljer på 4 eller 5 lag. Ut ifra påmeldingen kan størrelsen på puljene avvike fra dette. Lagene spiller enkel serie, og de beste lagene går videre til sluttspill.

Rekkefølgen innen hver pulje avgjøres på følgende måte:

A) Lagenes rekkefølge bestemmes av poengtallet, 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.

Står 2 eller flere lag likt i poeng, avgjøres rekkefølgen av:

B) Målforskjellen: Det vil si forskjellen mellom scorede og innslupne mål.

Står fremdeles flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av:

C) Antall scorede mål: Det lag som har scoret flest mål går foran.

Står fremdeles flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av:

D) Resultat av innbyrdes oppgjør

Står fremdeles flere lag likt, gjelder følgende:

E) Myntkast skjer i sekretariatet med de to laglederne og ett medlem av juryen eller en representant fra sekretariatet til stede.

Ved uavgjort resultat i sluttspillkamper vil det bli avgjort på straffesparkkonkurranse, uten ekstra omganger. 5 spillere på hvert lag i 11`er og 3 spillere på hvert lag i 9´er. Ved likhet etter dette skytes en og en straffe inntil avgjørelsen faller. Dette gjelder i finalekamp også.

1.4  Premiering

Alle spillere under 13 år mottar premie

Premiering 1.-3. plass fra og med klassene 13 år.

2 Konkurranse og sanksjonsreglement

En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer og etter Nordkraft Festspillcups aldersbestemmelser.

Bruk av spillere som ikke er spilleberettiget medfører tap (resultater settes 3-0 i disfavør for lag som har benyttet ikke-spilleberettiget spiller). I kamper hvor begge lag har benyttet ikke-spilleberettiget spiller, settes resultatet til 0-0, og ingen av lagene tilkjennes poeng.

Jentespillere kan spille for guttelag, så fremst de ikke overstiger alderen. Guttespillere kan ikke spille for jentelag.

Ved ønske om bruk av spillere utenom regelverk pkt 2.2 skal det søkes om dispensasjon til hei@nordkraftfestspill.no innen 31.mai 2024.

2.1 Laglister og antall spillere

Alle lag må levere lagsliste senest 20 minutter før første kamp. Vi oppfordrer alle lag til å registrere lagsliste i Cup Manager i forkant av turneringen. Lag som ikke leverer lagsliste før første kamp, kan miste retten til å delta i turneringen.

Lagsliste skal inneholde fullt navn, fødselsdato og draktnummer. I tillegg skal lagleders navn, telefonnummer og eposter påføres laglisten. Ved bruk av lånespillere/spillere fra samarbeidslag, skal det på laglisten være opplyst klubbnavn.

Alle spillere må være registrert på lagsliste som er levert inn. Etter laget har spilt sin første kamp kan ikke spillere strykes fra laglisten. Laglisten kan undrer hele turneringen suppleres med nye spillere, opptil maks 24 spillere (viser ellers til anbefalinger fra NFF, om antall spillere pr. lag i årsklasser).

 

2.2 Spilleberettigelse – Overårige og gjestespillere.

OBS – dette punktet er revidert april 2024 som en konsekvens av utprøving av nye retningslinjer for spilleberettigelse.

Nordkraft Festspillcup spilles etter NFF´s reglement. Spillere med dispensasjoner i egen krets ifht alder er også spilleberettiget i Nordkraft Festspillcup.

Merk! Spillere med dispensasjon fra egen krets inngår i kvoten for bruk av overårige til en og samme kamp (se nedenfor).

NB! Hålogaland og Troms fotballkrets er to av flere kretser som er med i et prøveprosjekt vedr. nye retningslinjer for spilleberettigelse (Haugenutvalget). Målet er å legge til rette for økt aktivitet og Nordkraft Festspillcup velger å benytte de samme retningslinjene. Dette vil innebære følgende:

 – Det tillates 2 overårige i 9´er og 11´er.

 – Det tillates 1 overårig i 7´er.

Det må ikke søkes om dispensasjon for disse. De det gjelder kan kun være ett år overårig. Merk: Det kan være maks 2 overårige til hver kamp, men troppen til turneringa kan bestå av flere overårige.

Hvem som benyttes til hver kamp skal noteres i forkant på spilleliste til hver kamp.

Spillere skal være spilleberettiget for den klubb de stiller for, men se punktet om gjestespillere. Her har vi unntak fra denne regelen gjeldende jenteklassene.

Hvis klubber har mer enn ett lag med i turneringen i en årsklasse er reglene som følger:

  • Gruppespill: Det er lov å låne inntil 2 spillere mellom lagene i gruppespillet. Disse spillerne tilhører sitt opprinnelige lag og flyttes automatisk tilbake etter kamp.
  • Sluttspill: Hvis det ene laget blir utslått (dvs ikke i sluttspill) er det tillatt å flytte inntil 2 spillere permanent til det laget som er videre i turneringen. Det presiseres at disse spillerne ikke kan spille avslutningskamp for laget de tilhørte. Går begge lag videre gjelder reglene fra gruppespillet.

Spillere kan delta for lag i annen aldersklasse. Det er ingen begrensninger i flytting av spillere hvis man stiller med et 7´er lag og et 11´er lag.

Merk: Hvis en klubb har mer enn 2 lag i en klasse, i samme spillform, kan det fortsatt maks lånes 2 spillere til sammen fra de øvrige lagene. F.eks. Har en klubb 3 lag så kan man enten låne 2 fra ett av de andre lagene eller en spiller fra hver av dem.

Dette gjelder også inn i sluttspillet. Blir to av lagene utslått kan det maks flyttes 2 spillere til sammen til laget som er videre. Jenter kan delta i gutteklassen, så fremst de ikke overstiger alderen.

Gjestespillere

Nordkraft Festspillcup tillater ikke bruk av gjestespillere i gutteklassene, men tillater inntil 2 gjestespillere i jenteklassene.

Eventuelle gjestespillere skal ha skriftlig godkjenning fra egen klubb. Denne skal medbringes til turneringa og fremvises på oppfordring til turneringsledelse/jury. Manglende skriftlig godkjenning fra egen klubb for gjestespillere vil kunne innebære tap av kamp og resultat settes til 0-3. Nordkraft Festspillcup tillater gjestespillere i jenteklassene fordi det totalt sett er færre jentespillere, og dermed oftere en utfordring å klare å stille lag. Merk: Eventuelle gjestespillere kan ikke være overårig i forhold til den årsklassen de skal delta i.

Det må ikke søkes om dispensasjon for disse spillerne, men det skal markeres på spillelistene hvem disse spillerne er.

Dispensasjoner

Nordkraft Festspillcup ønsker å være restriktiv på innvilgelse av dispensasjoner utover de generelle reglene som nå er innført for bruk av overårige i 7èr, 9èr og 11èr. Det skal svært tungtveiende årsaker til at turneringsjury vil innvilge dispensasjoner som går utover disse reglene. Dette for å sikre mest mulig jevnbyrdighet og rettferdighet i kamp.

2.3 Klubber som deltar med mer enn ett lag i en årsklasse – flyt av spillere.

Det er ingen begrensninger i flyt av spillere tom 12-årsklassene.

I 13-årsklassene og eldre kan det lånes spillere mellom lagene, men med begrensinger.

Gruppespill:

Det er lov å låne inntil 2 spillere mellom lagene i gruppespillet. Disse spillerne tilhører sitt opprinnelige lag og flyttes automatisk tilbake etter kamp.

Sluttspill:

Hvis det ene laget blir utslått (dvs ikke i sluttspill) er det tillatt å flytte inntil 2 spillere permanent til det laget som er videre i turneringen. Det presiseres at disse spillerne ikke kan spille avslutningskamp for laget de tilhørte. Går begge lag videre gjelder reglene fra gruppespillet.

Merk: Hvis en klubb har mer enn 2 lag i en klasse, i samme spillform, kan det fortsatt maks lånes 2 spillere til sammen fra de øvrige lagene. F.eks. Har en klubb 3 lag så kan man enten låne 2 fra ett av de andre lagene eller en spiller fra hver av dem.  Dette gjelder også inn i sluttspillet. Blir to av lagene utslått kan det maks flyttes 2 spillere til sammen til laget som er videre.

Spillerne må være ført opp på laglisten til aktuell kamp.

3  Jury

Juryen består av 4 personer, en fra hver av arrangørklubbene.

Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke påklages. Eventuelle klager og protester skal rettes skriftlig til juryen, og innleveres i sekretariatet innen 60 minutter etter kampslutt.

Ved enhver protest på forholdene under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banens område.

Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.

Klager på dommeravgjørelser vil ikke bli behandlet og dommerens avgjørelse blir stående.

Et klagegebyr på kr. 500 NOK skal medfølge klagen/protesten og bli refundert hvis klagen gis medhold av juryen. Juryens avgjørelse er endelig. Protestgebyret kan innbetales på kortterminal i teknisk sekretariat eller ved bruk av Vipps.

Alle protester vurderes av turneringsjuryen. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.

Utvisninger:

Utviste spillere må automatisk stå over en kamp, hvis juryen ikke har bestemt annet. Det er trenerens ansvar at dette overholdes. Hvis utviste/suspenderte spillere benyttes i kamp, taper laget automatisk denne med resultat 3-0.

Gult kort: Regelen om 5 min utvisning gjelder ikke i Nordkraft Festspillcup.

Utvist trener/lagleder: NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg:

Automatisk utelukkelse: Trenere og ledere som av dommeren blir utvist (tildelt rødt kort) fra spillebanens nærområde eller fra lagledelsens område under kamp, mister retten til å lede laget resten av kampen, og er utelukket fra neste kamp i turneringen for samme lag, med mindre annen underretning foreligger fra juryen.