Retningslinjer og turneringsreglement

Turneringsregler Nordkraft Festspillcup

Nordkraft Festspillcup spilles etter Norges Fotballforbund og Hålogaland Fotballkrets sitt regelverk, og etter Nordkraft Festspillcup sine særbestemmelser. Vi ber alle lagledere og trenere setter seg godt inn i regelverket.

Innholdet i dette regelverket er inndelt som følger:

  1. Kampreglement
  2. Reglement for spilleberettigelse
  3. Juryen

Kapittel 1: Kampreglement

1.1 Aldersklasser og spilletid:

3’er fotball:   1 x 12 minutter
5’er fotball:   1 x 25 minutter
7’er fotball:   1 x 35 minutter
9’er fotball:   2 x 20 minutter
11’er fotball: 2 x 25 minutter

5 minutters pause praktiseres i alle kamper med to omganger

1.2 Kampforberedelse

Frammøte:

Alle lag skal ha meldt sin ankomst i sekretariatet minimum 20 minutter før kampstart, første kamp. Spillerne må være ved banen klare til kamp minimum 5 minutter før kampstart.

Utstyr:

Det laget som er oppført først i kampoppsettet (hjemmelaget) stiller med 3 stk. matchballer.

6 – 9 år: Ballstørrelse – lettvekt nr. 4 (290-320 gram)
10 – 14 år: Ballstørrelse nr. 4 (360 – 380 gram)
15 år og eldre: Ballstørrelse 5

Draktlikhet:

Bortelaget plikter å bytte drakter / benytte vester (dommer avgjør).

Alle spillere SKAL benytte leggbeskyttere.

Spillere kan ikke spille med smykker, anheng, øredobber eller lignende, som kan forårsake skade på seg selv eller andre spillere.

1.3 Spillesystemer

Årsklassene 6 til og med 12 år:

Lagene deles i puljer ut fra hvor mange lag som er påmeldt i klassen. Lagene spiller minimum 4 kamper mot lag i samme pulje. 

Resultatet registreres ikke og det føres ikke tabeller.

Det er et overordnet mål at fotball i disse klassene skal betraktes som lek for spillerne, og dommeren skal i størst mulig grad drive veiledning.

Årsklassene fra og med 13 år

I klassene 13 til og eldre deles lagene i puljer på 4 eller 5 lag. Ut fra påmelding kan størrelsen på puljene avvike fra dette. Lagene spiller enkel serie, og de beste lagene går videre til sluttspill.

1.4 Premiering

Premiering 1.- 3. plass, fra og med klassene 13 år

Alle spillere under 13 år mottar premie

Kapittel 2: Reglement for spilleberettigelse

For å være spilleberettiget må en spiller være spilleberettiget for klubben han/hun skal spille for.

2.1 Laglister og antall spillere

Alle lag må levere lagsliste senest ved registrering av ankomst, 20 minutter før første kamp. Vi oppfordrer alle lag til å registrere lagsliste i Cup Manager i forkant av turneringen. Lag som ikke leverer lagsliste før første kamp kan miste retten til å delta i turneringen.

Lagsliste skal inneholde fullt navn, fødselsår og draktnummer. I tillegg skal lagleders navn og telefonnummer påføres laglisten.

Dersom det foreligger dispensasjoner fra krets eller forbund, eller andre forhold som avviker fra reglementet, må laget fremlegge disse for sekretariatet.

Lagene kan stille med så mange reserver de ønsker, men alle må være registrert på lagsliste som er levert inn og være spilleberettiget, (viser for øvrig til anbefalinger fra NFF, om antall spillere pr. lag i årsklasser).

Spillere kan kun delta for ett lag i årsklassen, viser for øvrig til egne regler for overårige spillere.

2.2 Gjestespillere og sammensatte lag

For gjestespillere gjelder regelen om spilleberettigelse, det må derfor foreligge en utlånsavtale signert av begge klubber. Det er kun lov å benytte 2 gjestespillere i turneringen. Gjestespillere kan kun delta for 1 lag i årsklassen, viser for øvrig til reglene for overårige.

Sammensatte lag er tillatt såfremt det foreligger skriftlig avtale mellom klubbene som er involvert. Det understrekes at spillere på sammensatte lag også kun kan spille for 1 lag i årsklassen.

2.3 Overårige spillere

Det tillates at lag i klasse 11-er og 9-er kan stille med 2 overårige spillere, og lag i 7-er og 5-er kan stille med 1 overårig spiller, dette må søkes om.

Med overårig menes at spilleren ikke mer enn et år eldre enn aldersklassen. Dersom lag har spesielle dispensasjoner gitt av krets eller forbund ut over dette, må dette fremvises og registreres av sekretariatet.

Turneringsledelsen kan også gi andre dispensasjoner i særskilte tilfeller. 

Bruk av spillere som ikke er spilleberettiget medfører tap (resultat settes 3-0 i disfavør for lag som har benyttet ikke-spilleberettiget spiller).

I kamper hvor begge lag har benyttet ikke-spilleberettiget spiller, settes resultatet til 0-0, og ingen av lagene tilkjennes poeng.

Jente spillere kan spille for guttelag i samme årsklasse, guttespillere kan ikke spille for jentelag.

Søknad om dispensasjoner må være skriftlige og turneringen i hende før 15. juni 2022, dette gjelder både bruk av overårige og bruk av jenter på guttelag.

Kapittel 3: Juryen

Juryen vil bestå av 4 personer, en fra hver av arrangørklubbene.

Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke påklages. Evt. Klager og protester skal rettes skriftlig til juryen, og innleveres i sekretariatet innen 60 minutter etter kampslutt. Et klagegebyr på kr. 500,- nok skal medfølge klagen/protesten og bli refundert hvis denne gis medhold av juryen.

Klager på dommeravgjørelser vil ikke bli behandlet og dommerens avgjørelse vil bli stående.

Utvisninger:

Utviste spiller må automatisk stå over en kamp, hvis juryen ikke bestemmer annet.

Det er trenerens ansvar at dette overholdes.

Hvis utviste/suspenderte spillere benyttes i kamp, taper laget automatisk denne med resultat 3-0.

Walkover:

Hvis lag ikke møter til oppsatt kamp, vinner motstanderlaget automatisk 1-0.